ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดระบบชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2563

ขั้นตอนการสมัครชุมนุมออนไลน์
1. ให้นักเรียนเข้าระบบด้วย เลขประจำตัวนักเรียน และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. เข้าระบบเพื่อเลือกชุมนุม

*** กำหนดลงทะเบียนวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
*** ปิดระบบวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.
*** หากไม่สามารถสมัครได้ให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อชุมนุมทั้งหมด

คลิก --> รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน

คลิก --> นักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนชุมนุม

ชุมนุมที่เปิดลงทะเบียน

ชื่อชุมนุม
ผู้สอน
ห้องเรียน
รับสมัคร
จำนวน
ระดับ
เกมคอมพิวเตอร์และกราฟิก (ม.ต้น)
นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล
คอม002
20
20
มัธยมต้น
การเขียงเรียงความ
นางกัลยาณี แก้วพิกุล
433
20
8
มัธยมปลาย
พิชิต O-Net ภาษาไทย
นางอินทราภรณ์ สุนทรวัฒน์
กลุ่มสาระภาษาไทย
20
0
มัธยมปลาย
ร้องลำทำนองเสนาะ
นางเทวัญ มณีฉาย
ห้อง 421
20
4
มัธยมปลาย
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
นางอุดมทรัพย์ ไชยขาว
ห้อง 432
20
0
มัธยมปลาย
ทำนองเสนาะ
นางทฤฒมน บุญล้อม
ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย
20
3
มัธยมต้น
เปตอง
นายสุรชัย เงินมีศรี
สนามเปตอง
20
20
ทั้งระดับ
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
นางศศินันท์ สมประสงค์
ห้อง 426
20
19
มัธยมปลาย
เรียงร้อยถ้อยคำ
นางทรงศรี ภักดีวุฒิ
ห้อง 424
20
18
มัธยมต้น
การถ่ายภาพและแต่งภาพ
นายวิชชากร แสงเพชรอ่อน
ห้อง 425
20
18
ทั้งระดับ
พินิจวรรณคดี
นางสาวศุนิสา วาระสิทธิ์
ห้อง 423
20
0
มัธยมต้น
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย
นางสาวศุภากร ชินภักดี
426(1)
20
19
มัธยมต้น
คลีนิกฟิสิกส์
นายธีรดนย์ โพธิคำ
132
20
11
มัธยมปลาย
จรวดขวดน้ำ ม.ต้น
นายธีรยุทธ ดวงมาลา
122
20
20
มัธยมต้น
คอมพิวเตอร์เขียนเว็บและฐานข้อมูล
นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม
คอม001
20
20
มัธยมปลาย
อย.น้อย
นางนภาพร จันทะปิดตา
พยาบาล
20
20
มัธยมต้น
เคมีโอลิมปิก
นายพิมพ์ชนก โฉตรฉวะ
145
20
20
มัธยมปลาย
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
นายปัญญา น่าบัณฑิต
137
20
20
มัธยมต้น
ทักษะกระบวนการทางวิทย์1
นางสุภาพ จิตราช
138
20
19
มัธยมต้น
วิทยาการคำนวณ
นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรือง
คอม004
20
18
มัธยมปลาย
ท่องโลกดาราศาสตร์
นายรักชาติ อาวรณ์
134
20
20
มัธยมต้น
ฟิสิกส์ O-NET
นางสงกรานต์ มูลศรีแก้ว
123
20
16
มัธยมปลาย
ติววิทยาศาสตร์
นางณัฐธิรา พรมวิจิตร
135
20
19
มัธยมต้น
LAB CHEMISTRY 1
นางสาวฉันทนา ภาโนมัย
148
20
0
มัธยมปลาย
LAB CHEMISTRY 2
นางสุธัมมา กาบินพงษ์
148(1)
20
0
มัธยมปลาย
ทักษะกระบวนการทางวิทย์ 2
นางสาววิริยะ ลามคำ
138(1)
20
20
มัธยมต้น
จรวดขวดน้ำ ม.ปลาย
นายธนพล นิลผาย
122(1)
20
20
มัธยมปลาย
BIOLOGY ACTIVITIES
นางสาวฐิตาภรณ์ อินทร์งาม
133
20
17
มัธยมปลาย
Problem solving skills
นางสาวพิไลวรรณ พรรณขาม
212
20
18
มัธยมปลาย
COM CLUB
นางสาวพรรณกร ธีรสุจิ
136
20
20
มัธยมต้น
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 1
นางสาวปิยะฉัตร เพ็ชรักษา
005
20
20
มัธยมต้น
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 2
นางสาจิราภรณ์ พ้องเสียง
005
20
20
มัธยมต้น
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) 2
นางสาวปิ่นชนก บุญทัน
คอม003(1)
20
20
มัธยมต้น
รักษ์ไทย
นางพิราวรรณ น่าบัณฑิต
กลุ่มสาระสังคม
20
18
ทั้งระดับ
รักษ์สิ่งแวดล้อม
นายศิริชัย ชลาลัย
กลุ่มสาระสังคม/
20
18
ทั้งระดับ
Social เพื่อการเรียนรู้
นางสาวอัมรา พรรณาสุระ
กลุ่มสาระสังคม2
20
14
ทั้งระดับ
นิทานคุณธรรม
นางเยาวภา ทิวาพัฒน์
กลุ่มสาระสังคม4
25
25
ทั้งระดับ
ภาพยนตร์สั้น
นางสาวพรพิมล ชมภูมาศ
กลุ่มสาระสังคม5
20
19
ทั้งระดับ
ประวัติศาสตร์สากล
นางสาวจิราทิพย์ ประสาน
กลุ่มสาระสังคม6
20
17
มัธยมปลาย
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
นายธนวัฒน์ อาจคำพันธ์
กลุ่มสาระสังคม8
20
20
ทั้งระดับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1
นายสุบิน มันตาพันธ์
กลุ่มสาระสังคม9
20
20
ทั้งระดับ
ท่องเท่ยวอาเซี่ยน
นางสาวธัญวรัตม์ ศรีเล็ก
กลุ่มสาระสังคม10
20
20
ทั้งระดับ
ท่องเท่ยวอาเซี่ยน
นางสาวธนัญญา มุขรักษ์
กลุ่มสาระสังคม11
20
15
ทั้งระดับ
รักษ์ไทย
นางสาวพรพรรณ พิศพานต์
กลุ่มสาระสังคม12
20
20
ทั้งระดับ
ฟุตซอล
นายอิสระพงศ์ ไพรจันดา
สนามฟุตซอล
35
35
ทั้งระดับ
บาสเกตบอล
นางสาวเกศสุฎา ฤทธิวุธ
สนามบาส
25
25
มัธยมปลาย
แบดมินตัน
นางสาวมุตตา ทาตาสุข
ศูนย์กีฬา
27
27
มัธยมต้น
ตะกร้อ
นายเกรียงไกร ขันธวิชัย
สนามตะกร้อ
30
30
ทั้งระดับ
ลีลาศ
นางเจริญ พลนาคู
311
20
20
ทั้งระดับ
ฟุตบอล
นายรังสฤษดิ์ ทองเลิศ
สนามฟุตบอล
40
38
ทั้งระดับ
พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
นายถาวร คมพยัคฆ์
032
20
20
มัธยมต้น
การขยายพันธุ์พืช
นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์
031
20
20
มัธยมต้น
งานประดิษฐ์1
นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์
0211
20
20
มัธยมต้น
งานประดิษฐ์2
นางศิริบูรณ์ วรรณสุทธิ์
0212
20
20
มัธยมปลาย
เครื่องดื่มสมุนไพร
นายสุนทร โวหารลึก
0111
20
20
มัธยมปลาย
งานช่างในบ้าน
นายเสถียร สุกรรณ์
0121
20
20
มัธยมปลาย
นักธุรกิจรุ่นใหม่ (Starup)
นางขำจิตร มณีนิล
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ
20
20
มัธยมปลาย
สีน้ำ
นางสาวนัฐตยาพร นรชาญ
315
20
19
ทั้งระดับ
ดนตรีพื้นบ้าน
นายวิทยา สุทธิจันทร์
316
31
31
ทั้งระดับ
ดนตรีสากล
นายอุทัย ไชยธงรัตน์
317
20
19
ทั้งระดับ
วงโยธวาทิต/ดนตรีลูกทุ่ง
นายประภาส โพธิสาขา
ห้องโยธวาทิต
60
28
ทั้งระดับ
Drawing
นายอโศก ภักดีวุฒิ
328
20
20
ทั้งระดับ
ดนตรีไทย
นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์
ห้องดนตรีไทย
20
20
ทั้งระดับ
Watch me if you can
ครูกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์
ห้อง 447
20
3
มัธยมปลาย
Crossword
ครูประไพ โสมาบุตร
ห้องศูนย์สื่อฯ
20
20
มัธยมต้น
Eng Kahoot! game
ครูเขมิกา โคตรเพชร
ห้อง 437
20
20
มัธยมปลาย
Tanoshii Nihong
ครูพิทยุทธ วงศ์คำมา
ห้อง 431
20
20
มัธยมปลาย
Tanoshii Nihong
ครูอัมรา ภูกาบ
ห้อง 431(1)
20
19
มัธยมปลาย
Hanyu gushi
ครูอธิพร ฝางเสน
ห้อง 444
20
3
มัธยมปลาย
Hanyu gushi
ครูศิรติกาน สุ่มมาตร
ห้อง 444(1)
20
4
มัธยมปลาย
Origami
ครูนริศรา พลนาคู
ห้อง 445
22
22
มัธยมต้น
Spelling Bee สกดคำภาษาอังกฤษแสนสนุก
ครูธีระพงษ์ บุญเข็ม
ห้อง 436
20
19
ทั้งระดับ
English Games
ครูสุมารี นนท์นภา
ห้อง 441
20
20
มัธยมปลาย
Domino
ครูพวงประภา เหมรา
ห้อง 435
20
20
มัธยมต้น
จินตคณิต
นายพรหมจตุรพักตร วรขันธ์
031(1)
16
16
มัธยมปลาย
จินตคณิต
นางสาวพูลทรัพย์ อาจศัตรู
031(2)
15
0
มัธยมปลาย
ติว GAT-PAT
นายยุทธพล เพียสาร
224
15
9
มัธยมปลาย
คณิตคิดเร็ว
นายอดิรุตน์ พลยุทธ์
234
15
8
มัธยมปลาย
คณิตคิดเร็ว
นางกนกศร พลยุทธ์
234(1)
15
15
มัธยมปลาย
สอนเสริมคณิต
นายสงกรานต์ โประวะ
235
20
19
มัธยมต้น
คลินิกคณิตศาสตร์ ม.ต้น 1
นางสาวบุญทิวา ศาลารัตน์
233
20
19
มัธยมต้น
ติว O-NET
นางฉัตราภรณ์ ศรีไชยวาน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์1
20
16
ทั้งระดับ
คณิตคิดสนุก
นางสุพรรณี อาวรณ์
232
20
20
มัธยมต้น
การพับกระดาษโอริกามิ
นางสุดารัตน์ จันทะบาล
225
20
17
มัธยมต้น
ติว O-NET
นายนราธิป ทิพมณี
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์6
20
3
ทั้งระดับ
วรรณกรรมกับเยาวชน
นายวิศว วัฒนะเลิศโรจน์
ห้อง 422
20
4
มัธยมปลาย
BIOLOGY FOR LIFE
นายสำราญ พูลเพิ่ม
133(1)
20
20
มัธยมปลาย
นิทานคุณธรรม
นางสาวทาริกา สิงห์บุตรา
กลุ่มสาระสังคม13
25
24
ทั้งระดับ
ภาพยนตร์สั้น
นายปิยชาติ อ่อนพุทธา
กลุ่มสาระสังคม14
20
18
ทั้งระดับ
แอโรบิก แอนด์ โคฟเวอร์แดนซ์
นายเป็นหนึ่ง อ่ำกำเนิด
ศูนย์กีฬา3
30
30
ทั้งระดับ
Spelling Bee
ครูนิภาพรรณ นิภาเกษ
ห้อง 436(1)
20
11
มัธยมต้น
คณิตศิลป์
นางสาวเปรมยุดา คำมะณี
221
20
20
มัธยมต้น
เกมคอมพิวเตอร์และกราฟิก (ม.ต้น)
คุณครูกฤติยา พลหาญ
คอม002
20
20
มัธยมต้น
คลินิกคณิตศาสตร์ ม.ต้น 2
นางสาววลิตา สิทธิศาสตร์
236
20
19
มัธยมต้น
ห้องสมุด
นางชุติมา ศรีเรือง
ห้องสมุด
20
18
มัธยมปลาย
Lab.bio
นางสาวสุกัญญา แก้วนอก
143
20
17
มัธยมปลาย
ถ่ายภาพ
นายวีระพงษ์ ดอกรักกลาง
ห้องสมุด2
20
20
ทั้งระดับ
ชุมนุมนาฏศิลป์
นางวันเพ็ญ สุทธิ์จันทร์
ห้องนาฏศิลป์
40
35
ทั้งระดับ
A-math Sudoku คลีนิคคณิตศาสตร์
นางสาวศรัณยา วงศ์ชัย
233(1)
20
12
ทั้งระดับ
A-math Sudoku คลีนิคคณิตศาสตร์
นางสาวยุพเรศ นรโภค
233(2)
20
19
ทั้งระดับ